تجربه به عیسی در بيابان

ساخت وبلاگ
چکیده : آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. و چون چهل شبانه روز ... با عنوان : تجربه به عیسی در بيابان بخوانید :

آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. و چون چهل شبانه روز روزه داشت ، آخر گرسنه گردید. پس تجربه كننده نزد او آمده ، گفت : <<اگر پسر خدا هستی، بگو تا این سنگها نان شود.>> در جواب گفت : <<مكتوب است انسان نه محض نان زیست میكند، بلكه به هر كلمه ای كه از دهان خدا صادر گردد.>> آنگاه ابلیس او را به شهر مقدّس برد و بر كنگره هیكل برپا داشته ، به وی گفت : <<اگر پسر خدا هستی، خود را به زیر انداز، زیرا مكتوب است كه فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی خورد.>> عیسی وی را گفت : <<و نیز مكتوب است خداوند خدای خود را تجربه مكن .>> پس ابلیس او را به كوهی بسیار بلند برد و همه ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان داده ، به وی گفت : <<اگر افتاده مرا سجده كنی، همانااین همه را به تو بخشم .>> آنگاه عیسی وی را گفت : <<دور شو ای شیطان ، زیرا مكتوب است كه خداوند خدای خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما.>> آمين

تجربه,بيابان,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 29 شهريور 1396 ساعت: 22:26