همان طور که می دانیم یازدهمین دوره نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد برگزار میشود.

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

همان طور که می دانیم یازدهمین دوره نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد برگزار میشود. رژیم استبدادی و دیکتاتوری عریان جمهوری اسالمی در حالی بساط خیمه شب بازی و مضحکه انتخابات ریاست جمهوریاش را به راه انداخته و پیرامون آن تبلیغ میکند که در طول بیش از سه دهه حاکمیت خود، ابتدائیترین حقوق مدنی و دموکراتیک را لگد مال نموده و مردم ایران را از آزادیهای سیاسی حتا در محدوده دمکراسیهای عادی نیز محروم ساخته است. نه فقط به هیچ فرد، حزب و سازمان سیاسی مخالف رژیم اجازه فعالیت داده نشده است، بلکه حتا احزاب و گروههائی که کلیت نظام جمهوری اسالمی را قبول دارند اما ممکن است در سلیقهها و برخی مسائل جزئی با جناح قدرتمند حاکم اختالف داشته باشند، از تیغ استبداد و دیکتاتوری حاکم در امان نبودهاند. جمهوری اسالمی در شرایطی انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را سازماندهی نموده که تضادهای مختلف اجتماعی فوقالعاده تشدید شدهاند. تمرکز و انباشت ثروت در یک قطب و فقر و نداری در قطب دیگر، تضاد این دو قطب را تشدید و زمینههای ستیز طبقاتی و گسترش آن را بیش از پیش تقویت نموده است. صرف نظر از وجود تنش و بحران در روابط و مناسبات خارجی، رژیم جمهوری اسالمی با بحرانهای حاد و متعددی در عرصه مسائل داخلی نیز دست به گریبان است. بحرانهای الینحل، عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی را فرا گرفته است. تمام تالش بورژوازی حاکم و جناحهای آن برای غلبه بر بحران با شکست و ناکامی روبرو شده است. اختالف و کشمکش میان باندها و دار و دستههای طبقه حاکم و شکافهای درونی هیئت حاکمه نیز پیوسته شدیدتر و عمیقتر شدهاند. چنانچه شاهدیم انتخابات در هیچ دوره ای ماشین سرکوب ، اعدام و ترور رژیم را متوقف نکرده است. رژیم جمهوری اسالمی ایران سیاست های سرکوبگرانه اش را از ابتدای به قدرت رسیدنش در مقابله با جنبش های سیاسی و اعتراضی همچنان در دستور کار داشته است. در این دوره اخیر نیز عالوه بر وجود تنش و بحران در روابط و مناسبات خارجی ، فقر و گرسنگی بیداد میکند و وضعیت معیشتی اکثریت مردم بسیار اسفناک است. فشار و سرکوب علیه فعالین سیاسی ، کارگران، زنان ،دانشجویان، اهل قلم ، دگرباشان ،نو کیشان مسیحی و بهائی ها و دراویش افزایش یافته است. این رژیم در زمینه اعدام همچنان رکورد دار آمار باالی اعدام در دنیاست. در قانون جدید مجازات اسالمی، مجازات سنگسار ومجازات اعدام برای نوجوانان زیر ١٨ ساال به متن نهایی این قانون اضافه شده است. این قانون همچنین برای فعالیتهای مدنی و سیاسی مخالف یا منتقد حکومت مجازات اعدام وضع کرده است. از سوی دیگر، سیاستهای اقتصادی رژیم، تودههای کارگر و زحمتکش را به خاک سیاه نشانده است. امواج پی در پی گرانی، افزایش مداوم قیمت کاالها و خدمات مورد نیازمردم و تورّم افسار گسیخته، فشارهای اقتصادی بر گرده تودههای کارگر و زحمتکش را به نحو کم سابقهای افزایش داده و از حد تحمل آنها فراتر برده است. تنگناهای دهشتناک معیشتی ادامه زندگی اکثریت مردم زحمتکش جامعه را دشوار ساخته و آنان را در منگنه فقر و فالکت فزون از حدی قرار داده است. رژیم سرمایهداری و استبدادی حاکم عالوه بر تحمیل زندگی پر مشقت و نکبتبار و تحمیل مرگ تدریجی برکارگران و اکثریت مردم جامعه، فضای سرکوب و خفقان را نیزبیش از پیش تشدید نموده، بازداشت و پیگرد و آزار فعاالن و رهبران کارگری را افزایش داده است و هر فریاد اعتراض و مبارزه علیه نظم موجود را، با زندان و سرنیزه و سرکوب بیرحمانه پاسخ داده است. به رغم این اما خشم و نارضایتی در میان تودههای مردم زحمتکش نسبت به وضعیت موجود، بسی شدیدتر، گستردهتر و متراکمتر شده و تغییر و دگرگونی بنیادی نظم موجود، به خواست مبرم عموم تودههای مردم زحمتکش ایران تبدیل شده است. حدود سه هفته تا مضحکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است. تا جائیکه به جناح بندیهای درونی جمهوری اسالمی برمیگردد یارگیری و تدارک برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای از چند ماه قبل شروع شده است. مضحکه انتخابات برای سران هر دو جناح نه برسر برنامه متفاوت اقتصادی و فرهنگی است و نه قرار است گرهی از مشکالت مردم را باز کنند. هدف اصلی کسب مشروعیت از مردم برای ادامه حیات ننگینشان است. صرف نظر از اینکه چه کسی از صندوق در می آید، مهم برای گردانندگان این شو "حضور میلیونی" مردم پای صندوقهای رای گیری است. درواقع، آنچه در جمهوری اسالمی به نام انتخابات جریان مییابد، مضحکهای بیش نیست و شایسته نیست که نام انتخابات بر آن به گذاریم زیرا از حداقل معیارهای دمکراسی نیز عاری است و این >>گماردن فردی در مقام نماینده و یا رئیس جمهور<< به هیچ عنوان به خواستهها و نیازهای جامعه و طبقات فرو دست در ایران نیز ارتباطی ندارد، بلکه میزان قدرت گروههای مافیایی در قدرت و ارتباط و تأثیرپذیری آنها از فشار نیروهای امپریالیستی است که بر اساس آن تصمیم میگیرند، این شخص را بکار به گیرند و یا آن شخص دیگر را. و تفاوت دیگر عدم امکان تصدی مقام ریاست جمهوری از جانب بانوان، اقلیتهای مذهبی، افراد و گروهها و احزاب خارج از دستهبندیهای مافیایی داخل جمهوری اسالمی است. در جمهوری اسالمی امکان تصدی غیر خودیها در مراکز تصمیمگیری و قدرت وجود ندارد و در پست ریاست سه قوه و ریاست نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، فقط >>مردان شیعه<< که کامالً سرسپردگی خود را از هر نظر ثابت کرده باشند، میتوانند صاحب صندلی ریاست شوند. سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی. زنده باد ازادی زنده باد برابری علیرضا حمیده ابوالمعالی

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 4:17

close
تبلیغات در اینترنت